ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กก. 1กค 1กฆ 1กง 1กฉ 1กช
1กญ. 1กฐ. 1กณ. 1กถ 1กท 1กธ. 1กน
1กบ 1กบ. 1กผ 1กภ 1กม 1กว 1กศ
1กศ. 1กษ 1กฬ 1กอ 1กฮ 1ฒญ 1ฒฎ
1ฒฒ 1ฒณ 1ฒต 1ฒถ 1ฒท 1ฒน 1ฒบ
1ฒผ 1ฒพ 2กก 2กค 2กฆ 2กจ 2กฉ
2กฉ. 2กช 2กญ 2กฏ 2กณ 2กด 2กต
2กถ 2กท 2กน 2กน. 2กบ 2กผ 2กผ.
2กภ 2กม 2กร 2กล 2กว 2กว. 2กศ
2กษ 2กส 2กฬ. 3กฆ. 3กจ 3กช 3กฌ
3กฎ 3กฎ. 3กฐ 3กด. 3กถ 3กท 3กธ
3กบ 3กพ 3กภ. 3กม 3กม. 3กย 3กร
3กส 3กฮ. 4กก 4กค 4กฆ 4กง 4กช.
4กฒ 4กฒ. 4กณ 4กด 4กต 4กถ 4กธ
4กบ 4กผ 4กพ 4กม 4กร. 4กส 4กฬ.
4กอ 5กฆ. 5กฉ 5กฌ 5กญ 5กฎ 5กฒ
5กณ 5กต 5กท 5กบ 5กภ 5กม 5กม.
5กร 5กล 5กว 6กข 6กค 6กฆ 6กง
6กจ 6กฉ 6กช 6กฌ 6กญ 6กฎ 6กฐ
6กฒ 6กด. 6กต 6กถ 6กท 6กธ 6กน
6กบ 6กพ 6กภ 6กว 6กศ. 7กฆ 7กฉ
7กญ 7กฎ 7กฐ. 7กฒ 7กณ 7กถ 7กบ
7กม 7กร 7กล 7กว 7กศ 7กษ 7กฬ
7กอ 7กฮ 8กก 8กข 8กช 8กญ 8กฐ
8กฒ 8กณ 8กด 8กท กก กก. กกก.
กข กค กต กท กทม กธ กน
กบ กพ. กร กร. กห กอ ขก
ขข ขข. ขง ขฉ ขต ขท ขน
ขพ ขม ขย ขร ขร. ขล. ฆข
ฆข. ฆค ฆฆ ฆง ฆจ ฆฉ ฆฉ.
ฆช ฆช. ฆฌ ฆญ ฆฎ ฆฐ ฆฒ
ฆณ ฆด ฆต ฆถ ฆท ฆธ ฆน
ฆน. ฆบ ฆผ ฆพ ฆภ ฆม ฆย
ฆร ฆล ฆว ฆศ ฆษ ฆษ. ฆส
ฆห ฆฬ ฆอ ฆฮ งข งค งจ
งจ. งฉ งท. งธ งน งน. งบ
งพ งย งร งล งว งว. งษ
งห จก จข. จค จจ จฉ จต
จธ จพ จย จร จว จษ จห
จอ ฉก ฉข ฉง ฉจ ฉฉ ฉฉ.
ฉฐ ฉฐ. ฉต ฉท ฉธ ฉน ฉบ
ฉพ ฉพ. ฉม ฉย ฉร ฉร. ฉล
ฉว ฉษ ฉษ. ฉอ ชข ชค. ชง
ชง. ชจ ชจ. ชฉ ชฉ. ชช ชฎ
ชฎ. ชฐ ชณ ชณ. ชต ชต. ชถ
ชธ ชธ. ชบ ชผ ชผ. ชภ. ชม.
ชล ชว ชศ. ชษ ชษ. ชส ชห
ชห. ชฬ ชฬ. ชฮ ชฮ. ฌก ฌก.
ฌค ฌค. ฌง ฌจ ฌฉ ฌช.. ฌฌ
ฌฎ. ฌฐ ฌฐ. ฌต. ฌถ ฌท. ฌบ
ฌบ. ฌป ฌป. ฌพ ฌฟ ฌฟ. ฌภ
ฌภ. ฌม ฌม. ฌย ฌร. ฌล ฌศ
ฌษ ฌส ฌส. ฌห ฌห. ฌฬ. ฌอ.
ฌฮ. ญก ญก. ญค ญค. ญง. ญจ.
ญช ญช. ญญ ญฎ. ญฐ ญฐ. ญฒ
ญฒ. ญต ญต. ญถ. ญท ญน. ญบ
ญบ. ญผ ญผ. ญพ ญภ ญภ. ญม.
ญย ญร ญว ญศ ญส ญห ญห.
ญฮ ญฮ. ฎก ฎค ฎค. ฎง. ฎฉ
ฎฉ. ฎช ฎฎ. ฎฐ ฎฐ. ฎณ ฎณ.
ฎต. ฎถ ฎถ. ฎท ฎท. ฎธ ฎธ.
ฎน. ฎบ. ฎป ฎผ. ฎพ ฎฟ ฎภ
ฎภ. ฎม ฎย. ฎล ฎว ฎว. ฎศ
ฎศ. ฎษ ฎษ. ฎส. ฎอ ฎอ. ฎฮ
ฏฏ ฐก ฐข ฐค ฐค. ฐจ ฐฉ
ฐฐ ฐธ ฐล ฐว ฐษ ฐอ ฒฉ
ฒฎ ฒฒ ฒฒ. ฒถ ฒธ ฒน ฒร
ฒร. ฒษ ฒส ฒห ณจ ตต ตม
ตว. ถจ ถถ ถบ ถย. ถฮ ธข
ธค ธจ ธจ. ธฉ ธธ ธพ ธม
ธย ธล ธว ธษ ธห ธอ นก
นกท นข นจ นย นล นอ บพ
ปงล ปฉ. ปท ปฮ พก พข พค
พง พง. พจ พท พน. พพ พย
พร พว พษ พฮ ภก ภข ภจ
ภฉ ภฉ. ภฐ ภท ภธ ภน ภบ
ภภ ภม ภย ภล ภศ ภษ ภอ
ภฮ มจร ยฉ รต รทข รล ลบร
ลม ลลร วก วง วจ วฉ วฐ
วต วท วธ วน วนท วบ วภ
วม วย วร วล วว ววว วห
วฬ ศก ศก. ศข. ศง ศจ ศจ.
ศฎ ศฎ. ศฐ ศต ศท ศท. ศธ
ศน ศม. ศย ศร ศล. ศว ศว.
ศศ ศศ. ศห ศห. ศฮ. ษก ษข
ษค ษง ษง. ษจ. ษฉ ษฐ ษฐ.
ษณ ษต ษต. ษตว ษท ษธ ษน.
ษพง ษม ษม. ษม.. ษย ษร ษรร
ษล. ษษ ษษ. ษห ษฬ ษอ. ษฮ
ษฮ. สคฉ สจ สฉ สฉ. สฉฉ สช.
สฎ สฎ. สณ สต สต.. สท. สย
สย. สร สร.. สล สศ สษ. สส
สส. สฬ สฬ. สอ สอ. สฮ ฬก
ฬค ฬคต ฬง ฬง. ฬจ ฬท ฬท.
ฬธ ฬบ ฬม ฬย ฬล ฬว ฬษ
ฬสค ฬฬ ฬอ อก อกว อค อจ
อฉ อฉค อตส อตอ อท อน อบอ
อพป อมพ อย อร อล อว อษ.
อษบ อษว อห ออ ฮก ฮข ฮค
ฮง ฮจ ฮฐ ฮต ฮท ฮธ ฮน
ฮบ ฮพ ฮภ ฮภ. ฮม ฮม. ฮย
ฮย. ฮร ฮล ฮว ฮว. ฮษ ฮอ