ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กก. 1กค 1กฆ 1กง 1กจ 1กฉ
1กช 1กฎ 1กฐ 1กฐ. 1กณ 1กณ. 1กถ
1กท 1กน 1กบ 1กบ. 1กผ 1กภ 1กม
1กล 1กว 1กศ. 1กษ 1กฬ 1กอ 1กฮ
1ฒญ 1ฒฎ 1ฒฒ 1ฒณ 1ฒต 1ฒถ 1ฒท
1ฒน 1ฒบ 1ฒผ 1ฒพ 2กก 2กค 2กฆ
2กจ 2กฉ 2กฉ. 2กช 2กญ 2กฏ 2กณ
2กด 2กต 2กถ 2กท 2กน 2กน. 2กบ
2กผ 2กผ. 2กภ 2กม 2กร 2กล 2กว
2กว. 2กศ 2กษ 2กส 2กฬ. 3กฆ. 3กจ
3กช 3กช. 3กฌ 3กฎ. 3กฐ 3กด. 3กถ
3กท 3กท. 3กธ 3กบ 3กผ 3กพ 3กภ
3กภ. 3กย 3กร 3กส 4กก 4กค 4กง
4กฉ 4กช. 4กฎ 4กฐ 4กฒ 4กณ 4กด
4กต 4กถ 4กธ 4กธ. 4กบ 4กผ 4กม
4กร 4กร. 4กส 4กฬ. 4กอ 4กฮ 5กข
5กฆ. 5กฉ 5กฌ 5กฒ 5กณ 5กด 5กต
5กถ 5กท 5กธ. 5กบ 5กภ 5กม 5กม.
5กร 5กล 5กศ 5กฬ. 6กก 6กข 6กค
6กฆ 6กง 6กจ 6กฉ 6กช 6กฌ 6กญ
6กฎ 6กฐ 6กฒ 6กด. 6กต 6กถ 6กท
6กธ 6กน 6กบ 6กพ 6กภ 6กว 6กศ
7กฆ 7กฐ. 7กธ 7กษ 7กฬ 7กอ 7กฮ
8กก 8กฌ 8กถ 8กท กก กก. กกก.
กข กค กค. กต กท กทม กธ
กน กบ กพ. กร กร. กห ขก
ขข ขข. ขง ขฉ ขต ขท ขธ
ขธ. ขน ขพ ขม ขม. ขย ขร
ขร. ขล. ขอ ฆข ฆข. ฆค ฆฆ
ฆง ฆจ ฆฉ ฆฉ. ฆช ฆช. ฆฌ
ฆญ ฆฎ ฆฐ ฆฒ ฆณ ฆด ฆต
ฆถ ฆถ. ฆท ฆท. ฆธ ฆน ฆน.
ฆบ ฆผ ฆพ ฆภ ฆม ฆย ฆร
ฆร. ฆล ฆว ฆว. ฆศ ฆษ ฆษ.
ฆส ฆห ฆห. ฆฬ ฆอ ฆอ. ฆฮ
งข งค งจ งฉ งท. งธ งน
งน. งบ งพ งย งร งล งว
งว. งษ งห งห. จก จก. จข
จข. จค จจ จฉ จต จต. จท.
จธ จพ จย จว จษ จห จอ.
ฉข ฉค ฉง ฉจ ฉฉ ฉฉ. ฉฐ
ฉฐ. ฉต ฉท ฉธ ฉน ฉบ ฉพ
ฉพ. ฉม ฉม. ฉย ฉร ฉร. ฉล
ฉว ฉษ ชค. ชง ชง. ชจ ชจ.
ชฉ ชฉ. ชช ชฎ. ชฐ ชณ ชณ.
ชต ชต. ชถ ชท ชธ ชผ ชผ.
ชภ. ชม. ชร ชศ. ชษ ชษ. ชส
ชส. ชห ชห. ชฬ ชฬ. ชฮ ชฮ.
ฌก. ฌข ฌค ฌค. ฌง ฌจ ฌฉ
ฌช ฌฌ ฌฎ. ฌฐ ฌต. ฌถ ฌท.
ฌบ ฌบ. ฌป ฌป. ฌพ ฌฟ ฌฟ.
ฌภ ฌม. ฌย ฌร. ฌล ฌศ ฌษ
ฌส ฌส. ฌห ฌห. ฌฬ ฌฬ. ฌอ.
ฌฮ ฌฮ. ญก ญก. ญค ญค. ญง.
ญจ. ญช ญช. ญญ ญฎ. ญฐ ญฐ.
ญฒ ญฒ. ญต ญต. ญถ. ญธ. ญน.
ญบ ญบ. ญผ ญภ ญภ. ญม. ญย
ญร ญว ญศ ญษ ญส ญห ญห.
ญอ ญฮ ญฮ. ฎก ฎค. ฎง. ฎฉ
ฎฉ. ฎช ฎฎ. ฎณ ฎณ. ฎต. ฎถ
ฎถ. ฎท ฎท. ฎธ ฎธ. ฎน. ฎบ.
ฎป ฎผ ฎพ ฎฟ ฎฟ. ฎภ ฎภ.
ฎม ฎร ฎล ฎว ฎศ ฎษ ฎษ.
ฎส. ฎห ฎฬ ฎอ ฎอ. ฎฮ ฐก
ฐก. ฐค ฐค. ฐง ฐจ ฐฐ ฐต
ฐท ฐร ฐล ฐว ฐษ ฐอ ฒข
ฒค ฒจ ฒฉ ฒฎ ฒฒ ฒฒ. ฒถ
ฒน ฒผ ฒพ ฒภ ฒร. ฒล ฒว
ฒส ฒห ณษ ตจ ตต ตม ตศ
ถจ ถถ ถบ ถย. ถฮ ธก ธข
ธค ธจ ธจ. ธฉ ธพ ธม ธย
ธล ธว ธษ ธห. ธอ นก นข
นจ นทล นน นนน นย นล นอ
บงพ. บพ ปงล ปฉ. ปท ปฮ พข
พค พง. พจ พท พน พน. พพ
พพพ พม พร พว พษ พห พฮ
ภก ภข ภง ภจ ภฉ ภฐ ภท
ภธ ภน ภบ ภพ. ภภ ภม ภย
ภล ภศ ภษ ภอ ภฮ ยฉ ยวว.
รต รล ลบร ลม ลลร วก วง
วจ วฉ วฐ วต วท วธ วน
วนท วบ วพ วภ วม วย วล
วว วว. ววว วศ วห วฬ วอ
วฮ ศก ศข ศข. ศง ศจ ศจ.
ศฎ ศฎ. ศฐ ศต ศท. ศน ศน.
ศม. ศย ศร ศล. ศว. ศศ ศศ.
ศห ศห. ศฮ. ษก ษก. ษข ษค
ษง. ษจ. ษฉ ษฐ ษฐ. ษณ ษต
ษต. ษตว ษท ษธ ษพง ษม ษม.
ษย ษร ษษ. ษห ษฬ ษอ. ษฮ
ษฮ. สคฉ สจ สฉ. สฉฉ สช. สฎ
สฎ. สณ สต สต. สท สท. สย.
สยม สร สร. สล สศ สษ สษ.
สส สส. สสส สฬ สฬ. สอ สอ.
ฬก ฬค ฬคต ฬง ฬง. ฬจ ฬฉ
ฬท ฬธ ฬบ ฬม ฬย ฬร ฬล
ฬว ฬษ ฬสค ฬฬ อก อกว อข
อค อคย อจ อฉ อฉค อต อตส
อตอ อท อธ อน อบอ อพป อมพ
อย อร อล อว อษ. อษบ อห
ออ ฮก ฮข ฮค ฮง ฮจ ฮฐ
ฮต ฮท ฮธ ฮน ฮบ ฮพ ฮภ
ฮภ. ฮม ฮม. ฮย ฮย. ฮร ฮล
ฮว ฮว. ฮษ ฮอ