ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กง 1กฉ 1กช 1กฐ 1กณ 1กถ
1กธ 1กน 1กบ 1กบ. 1กว 1กศ. 1กษ
1กอ 1กฮ 1ฒฎ 1ฒฒ 1ฒณ 1ฒถ 1ฒท
1ฒน 1ฒบ 1ฒพ 2กข 2กฆ 2กจ 2กฉ
2กฉ. 2กฐ 2กณ 2กต 2กถ 2กน 2กบ
2กผ 2กพ 2กภ 2กร 2กล 2กว 2กศ
3กฆ. 3กฎ 3กฐ 3กถ 3กท 3กธ 3กน
3กบ 3กภ 3กย 3กร 3กว 3กส 3กฮ
4กฆ 4กง 4กจ 4กฉ 4กช 4กฌ 4กฒ
4กณ 4กด 4กถ 4กธ 4กบ 4กผ 4กม
4กร 4กว 4กศ 4กส 4กฬ 4กอ 5กฆ.
5กฉ 5กช 5กฌ 5กฎ 5กฐ 5กฒ 5กณ
5กบ 5กพ 5กภ 5กม 5กม. 5กล 5กว
5กฮ 6กข 6กค 6กฆ 6กจ 6กฉ 6กช
6กฌ 6กญ 6กฎ 6กฐ 6กฒ 6กต 6กถ
6กท 6กธ 6กน 6กบ 6กพ 6กภ 6กล
6กษ 6กฬ 6กอ 7กก 7กฆ 7กง 7กฉ
7กช 7กฌ 7กญ 7กฎ 7กฐ 7กฒ 7กณ
7กบ 7กภ 7กย 7กร 7กศ 7กษ 7กฬ
7กฮ 8กก 8กช 8กฌ 8กณ 8กด 8กถ
8กท 8กน 8กบ 8กภ 8กม 8กย 8กร
8กล 8กว 8กศ 8กษ 8กส 8กฬ 8กอ
8กฮ 9กก 9กข 9กค 9กฆ 9กง 9กจ
9กฉ 9กช 9กฌ 9กญ 9กฎ 9กฐ 9กฒ
กก กก. กกก. กข กค กง กต
กท กทม กธ กน กบ กพ. กย
กร กร. กว กห ขก ขข ขข.
ขง ขฉ ขต ขน ขพ ขม ขย
ขร ขร. ขล ขว ขษ ขห ฆข
ฆค ฆฆ ฆง ฆจ ฆฉ ฆฌ ฆญ
ฆฎ ฆฐ ฆฒ ฆณ ฆด ฆต ฆถ
ฆท ฆธ ฆน ฆบ ฆพ ฆภ ฆม
ฆย ฆร ฆล ฆว ฆศ ฆษ ฆส
ฆห ฆอ ฆฮ งข งค งจ งฉ
งท งธ งน งบ งพ งย งร
งล งว งษ จก จค จง จจ
จฉ จต จต. จท จพ จย จร
จว จษ จห จอ ฉก ฉข ฉค
ฉง ฉจ ฉฉ ฉฉ. ฉฐ. ฉต ฉต.
ฉท ฉธ ฉน ฉบ ฉพ ฉม ฉย
ฉร ฉล ฉว ฉษ ฉอ ชค ชง
ชง. ชจ ชฉ ชช ชฎ ชณ ชต
ชถ ชธ ชบ ชผ ชพ ชภ ชม
ชร ชล ชว ชศ ชษ. ชส ชห
ชฬ ชฮ ฌก ฌค ฌง ฌจ ฌฌ
ฌฎ ฌฐ ฌต ฌถ ฌท ฌป ฌผ
ฌพ ฌฟ ฌภ ฌม ฌย ฌศ ฌส
ฌห ฌฬ ฌอ ฌฮ ญก ญค ญง
ญจ ญช ญฎ ญฐ ญฒ ญต ญถ
ญท ญน ญผ ญพ ญภ ญม ญย
ญศ ญษ ญห ญฬ ฎก ฎค ฎง
ฎจ ฎฉ ฎช ฎฎ ฎฐ ฎณ ฎต
ฎถ ฎท ฎธ ฎน ฎบ ฎป ฎผ
ฎพ ฎฟ ฎม ฎย ฎล ฎว ฎศ
ฎษ ฎฬ ฎอ ฎฮ ฏฏ ฐก ฐข
ฐง ฐจ ฐฉ ฐฐ ฐต ฐท ฐธ
ฐบ ฐพ ฐย ฐล ฐว ฐษ ฐอ
ฒก ฒฉ ฒฌ ฒฎ ฒฒ ฒบ ฒร.
ฒศ ฒส ตฎ ตต ตม ตร ตว
ถข ถจ ถฐ ถต ถถ ถย. ถล
ถฬ ถอ ธข ธค ธง ธจ ธจ.
ธฉ ธธ ธบ ธพ ธม ธย ธว
ธษ ธห ธอ นข นธ นม นย
นล นอ บพ ปฉ. ปต ปม ปฮ
ผท ผบ พก พข พง พจ พฉ
พต พทบ พน พบ พพ พพพ พม
พร พว พษ พห พฮ ภข ภจ
ภฉ ภท ภธ ภน ภบ ภภ ภม
ภย ภล ภศ ภษ ภอ ภฮ ยฉ
ยวว รขจ รต ลบค ลบร ลม ลลร
วก วค วง วจ วฉ วฐ วท
วธ วน วบ วพ วภ วม วย
วล วว ววว วศ วษ วห วฮ
ศก ศข ศค ศง ศจ ศฉ ศช
ศฎ ศฐ ศณ ศท ศธ ศน ศม
ศย ศร ศล ศว ศว. ศศ ศห
ศอ ศฮ ษก ษข ษค ษง ษจ
ษฐ ษณ ษต ษตว ษท ษน ษม
ษย ษร ษล ษว ษศ ษษ ษห
ษฬ ษอ ษฮ สจ สฉ สฉฉ สช
สฎ สฐ สต สย สร สล สศ
สษ สส สส. สห สฬ สอ สฮ
ฬก ฬค ฬคต ฬง ฬง. ฬท ฬธ
ฬม ฬย ฬร ฬล ฬว ฬษ ฬฬ
ฬอ อก อข อง อจ อฉ อฉค
อต อตส อท อทอ อน อย อล
อว อษ อษบ อห ออ ออว ฮก
ฮข ฮค ฮง ฮจ ฮฐ ฮต ฮธ
ฮน ฮบ ฮพ ฮภ ฮม ฮย ฮร
ฮล ฮว ฮษ ฮฮ