ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กง 1กฉ 1กช 1กฌ 1กฐ 1กณ
1กถ 1กบ 1กว 1กศ. 1กอ 1กฮ 1ขก
1ขข 1ขค 1ขฆ 1ขง 1ขจ 1ขฉ 1ขช
1ขฌ 1ฒฎ 1ฒฒ 1ฒน 1ฒบ 1นก 1นข
2กก 2กจ 2กฉ 2กฐ 2กฒ 2กต 2กน
2กบ 2กผ 2กล 2กว 2กส 3กฆ. 3กง
3กฎ 3กณ 3กน 3กบ 3กภ 3กร 3กว
3กอ 3กฮ 4กค 4กง 4กช 4กฒ 4กณ
4กด 4กต 4กผ 4กม 4กร 4กว 4กส
4กอ 5กฆ 5กฐ 5กฒ 5กพ 5กฮ 6กค
6กฆ 6กฉ 6กญ 6กฎ 6กฐ 6กต 6กถ
6กธ 6กน 6กพ 7กก 7กฉ 7กช 7กฌ
7กญ 7กฎ 7กฐ 7กฒ 7กบ 7กพ 7กภ
7กร 7กษ 7กฬ 7กฮ 8กก 8กณ 8กบ
8กล 8กศ 8กส 8กฮ 9กก 9กข 9กค
9กฆ 9กง 9กจ 9กฉ 9กช 9กฌ 9กญ
9กฎ 9กฐ 9กฒ 9กณ 9กด 9กต 9กถ
9กท 9กธ 9กน 9กบ 9กผ 9กพ 9กภ
9กม 9กย 9กร 9กล 9กว 9กศ 9กษ
9กส 9กฬ 9กอ 9กฮ xyz กก กก.
กกก. กข กค กต กท กทม กธ
กน กบ กร กร. กห ขก ขข.
ขง ขฉ ขน ขพ ขม ขร ขว
ขษ ขห ฆข ฆง ฆฉ ฆฌ ฆญ
ฆฐ ฆด ฆต ฆท ฆน ฆบ ฆพ
ฆม ฆล ฆว ฆศ ฆส ฆห ฆอ
ฆฮ งค งฉ งต งท งบ งพ
งย งร งล งว งษ งห จก
จค จง จจ จฉ จต จต. จธ
จว จษ จห จอ ฉก ฉจ ฉฉ
ฉฉ. ฉต ฉธ ฉน ฉบ ฉพ ฉย
ฉร ฉล ฉว ฉษ ฉอ ชข ชค
ชง ชจ ชช ชฎ ชณ ชต ชถ
ชธ ชบ ชป ชผ ชพ ชฟ ชภ
ชม ชร ชล ชศ ชษ ชส ชห
ชฬ ชฮ ฌก ฌค ฌง ฌจ ฌฎ
ฌฐ ฌต ฌถ ฌท ฌป ฌผ ฌพ
ฌฟ ฌภ ฌม ฌย ฌล ฌส ฌห
ฌฬ ฌอ ฌฮ ญก ญค ญง ญจ
ญช ญฎ ญฐ ญฒ ญต ญถ ญน
ญบ ญผ ญภ ญม ญร ญว ญษ
ญส ญห ฎก ฎค ฎง ฎจ ฎฉ
ฎช ฎฎ ฎฐ ฎต ฎถ ฎท ฎธ
ฎน ฎบ ฎป ฎผ ฎพ ฎฟ ฎม
ฎย ฎล ฎว ฎศ ฎษ ฎฬ ฎฮ
ฏฏ ฏถ ฏล ฏศ ฏฮ ฐข ฐค
ฐจ ฐฉ ฐน ฐพ ฐย ฐล ฐษ
ฐอ ฒก ฒฐ ฒฒ ฒน ฒบ ฒย
ฒร. ฒศ ฒส ตฎ ตต ตพ ตม
ตย ตร ตว ถข ถฐ ถต ถถ
ถธ ถล ถษ ถส ถฬ ถอ ถฮ
ธฉ ธท ธธ ธย ธว ธษ ธห
ธอ นก นข นค นง นธ นบ
นม บพ ปฉ. ปม ปวฉ ผท ผบ
พก พค พฉ พพ พพพ พม พร
พล พว พห พฮ ภข ภจ ภฉ
ภฐ ภท ภธ ภน ภบ ภพ ภภ
ภม ภว ภศ ภษ ภอ ภฮ ยฉ
ยวว ยษ ยอ รขจ รต รทข ลบร
ลม วก วค วง วฉ วต วท
วธ วน วนท วพ วภ วม วย
วร วล วว ววว วศ วษ วห
ศก ศข ศค ศจ ศฎ ศฐ ศต
ศท ศธ ศม ศย ศร ศล ศว
ศศ ศษ ศส ศห ศอ ศฮ ษข
ษค ษง ษจ ษฐ ษณ ษต ษตว
ษน ษม ษย ษร ษล ษว ษศ
ษษ ษห ษฬ ษอ ษฮ สจ สฉฉ
สช สฎ สฐ สณ สต สปร สม
สย สษ สส สห สฬ สอ สฮ
ฬก ฬข ฬค ฬง ฬง. ฬจ ฬท
ฬธ ฬน ฬม ฬย ฬล ฬว ฬษ
ฬห ฬฬ ฬอ อก อข อจ อฉ
อต อตส อท อทอ อน อบ อปว
อย อล อว อห ออ ฮก ฮข
ฮค ฮจ ฮฐ ฮต ฮธ ฮน ฮบ
ฮพ ฮภ ฮม ฮย ฮร ฮล ฮว
ฮษ ฮฮ