ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กก. 1กค 1กฆ 1กง 1กฉ 1กช
1กฐ. 1กณ. 1กถ 1กท 1กธ. 1กน 1กบ
1กบ. 1กภ 1กม 1กว 1กศ 1กศ. 1กษ
1กฬ 1กอ 1กฮ 1ฒญ 1ฒฎ 1ฒฒ 1ฒณ
1ฒต 1ฒถ 1ฒท 1ฒน 1ฒบ 1ฒผ 1ฒพ
2กค 2กฆ 2กจ 2กฉ 2กฉ. 2กช 2กฏ
2กณ 2กด 2กต 2กถ 2กท 2กน 2กน.
2กบ 2กผ 2กผ. 2กภ 2กม 2กร 2กล
2กว 2กว. 2กศ 2กษ 2กฬ. 3กฆ. 3กจ
3กช 3กฌ 3กฎ 3กฎ. 3กฐ 3กด 3กถ
3กท 3กธ 3กน. 3กบ 3กพ 3กภ. 3กม
3กม. 3กย 3กร 3กส 3กฮ. 4กค 4กฆ
4กง 4กช. 4กฒ. 4กณ 4กด 4กต 4กถ
4กธ 4กบ 4กผ 4กพ 4กม 4กร. 4กส
4กฬ. 4กอ 5กฆ. 5กฉ 5กช 5กฌ 5กญ
5กฎ 5กฒ 5กณ 5กต 5กบ 5กภ 5กม
5กม. 5กร 5กล 5กว 5กฮ 6กข 6กค
6กฆ 6กจ 6กฉ 6กช 6กฌ 6กญ 6กฎ
6กฐ 6กฒ 6กด. 6กต 6กถ 6กท 6กธ
6กน 6กบ 6กพ 6กภ 6กม 6กว 6กศ
7กค 7กฆ 7กฉ 7กช 7กฌ 7กญ 7กฒ
7กณ 7กถ 7กย 7กล 7กว 7กศ 7กษ
7กฮ 8กก 8กช 8กฌ 8กฒ 8กณ 8กด
8กต 8กถ 8กท 8กธ 8กน 8กผ 8กพ
กก กก. กกก. กข กค กต กท
กทม กน กบ กพ. กย กร กร.
กห ขก ขข ขข. ขง ขฉ ขต
ขท ขน ขพ ขม ขย ขร ขล
ขล. ขษ ฆข ฆค ฆฆ ฆง ฆจ
ฆฉ ฆช ฆฌ ฆญ ฆฎ ฆฐ ฆฒ
ฆณ ฆด ฆต ฆถ ฆท ฆธ ฆน.
ฆบ ฆผ ฆพ ฆภ ฆม ฆย ฆร
ฆล ฆว ฆศ ฆษ ฆส ฆห ฆฬ
ฆอ ฆฮ งข งค งจ งจ. งฉ
งท งธ งน งบ งพ งร งล
งว งว. งษ งห จก จข จค
จจ จฉ จต จธ จพ จย จว
จษ จห จอ ฉข ฉง ฉจ ฉฉ
ฉฉ. ฉฐ. ฉต ฉท ฉธ ฉน ฉบ
ฉพ ฉม ฉย ฉร ฉร. ฉล ฉว
ฉษ ฉอ ชข ชค. ชง ชง. ชจ
ชจ. ชฉ ชฉ. ชช ชฎ ชฎ. ชฐ
ชณ ชณ. ชต ชถ ชธ ชธ. ชบ
ชผ ชผ. ชภ. ชม. ชล ชว ชศ.
ชษ ชษ. ชส ชห ชห. ชฬ ชฬ.
ชอ ชอ. ชฮ ฌก ฌก. ฌค ฌค.
ฌง ฌจ ฌช ฌฌ ฌฎ. ฌฐ. ฌต.
ฌถ ฌท. ฌป ฌป. ฌพ ฌฟ ฌฟ.
ฌภ ฌม ฌม. ฌย ฌร. ฌศ ฌษ
ฌส ฌส. ฌห ฌฬ. ฌอ ฌอ. ฌฮ
ฌฮ. ญก. ญค ญค. ญง. ญจ. ญช
ญช. ญญ ญฎ ญฎ. ญฐ ญฐ. ญฒ.
ญต ญถ. ญธ ญน. ญบ ญบ. ญผ
ญผ. ญพ ญภ ญภ. ญม ญม. ญย
ญร ญว ญศ ญส ญห ญห. ญฮ
ญฮ. ฎก ฎค ฎง. ฎฉ ฎฉ. ฎช
ฎฎ. ฎฐ ฎฐ. ฎณ ฎณ. ฎต. ฎถ
ฎถ. ฎท ฎธ ฎธ. ฎน. ฎบ ฎบ.
ฎป ฎผ ฎผ. ฎพ ฎฟ ฎภ ฎม
ฎย ฎล ฎว ฎศ ฎษ ฎษ. ฎอ
ฎอ. ฎฮ ฏฏ ฐก ฐข ฐค ฐค.
ฐจ ฐฉ ฐฐ ฐย ฐล ฐว ฐษ
ฐอ ฒฉ ฒฎ ฒฒ ฒฒ. ฒถ ฒน
ฒบ ฒร ฒร. ฒศ ฒส ณจ ตง
ตฉ ตต ตม ตร ถข ถจ ถถ
ถย. ถฬ ธข ธค ธจ ธจ. ธฉ
ธต ธธ ธพ ธม ธย ธว ธษ
ธห ธอ นก นกท นข นมธ นย
นล นอ บพ ปฉ. พก พข พค
พง พง. พจ พน. พบ พพ พร
พว พษ พฮ ภก ภจ ภฉ ภท
ภธ ภน ภบ ภภ ภม ภย ภล
ภศ ภษ ภอ ภฮ มจร ยฉ ยบ
รขจ รต รทข รล ลบร ลม ลลร
วก วค วง วจ วฉ วต วท
วธ วน วนท วบ วพ วภ วม
วย วร วล วว ววว วห วฬ
ศก ศก. ศข. ศจ. ศช ศฎ ศฎ.
ศฐ ศต ศท ศท. ศธ ศน ศม.
ศย ศร ศล ศล. ศว ศว. ศศ
ศศ. ศห ศห. ศฮ. ษก ษข ษค
ษง ษง. ษจ. ษฐ ษฐ. ษณ ษต
ษต. ษตว ษท ษธ ษน. ษพง ษม
ษม. ษย ษร ษรร ษล. ษษ ษษ.
ษห ษฬ ษอ. ษฮ ษฮ. สคฉ สจ
สฉ สฉฉ สช. สฎ สฎ. สณ สต
สท. สปร สย สย. สร สร.. สล
สศ สษ. สส สส. สฬ สฬ. สอ
สอ. สฮ ฬก ฬค ฬคต ฬง ฬง.
ฬจ ฬท ฬท. ฬธ ฬม ฬย ฬร
ฬล ฬว ฬษ ฬฬ ฬอ อก อข
อค. อจ อฉ อฉค อตส อตอ อน
อบอ อมพ อย อล อว อษ อษบ
อษว อห ออ ฮก ฮข ฮค ฮง
ฮจ ฮฐ ฮต ฮธ ฮน ฮบ ฮพ
ฮภ ฮม ฮย ฮร ฮล ฮว ฮษ