ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร

ทะเบียนรถเรียงตามกลุ่มอักษร


1กก 1กฆ 1กง 1กฉ 1กช 1กฐ. 1กณ
1กถ 1กท 1กธ. 1กน 1กบ 1กบ. 1กภ
1กม 1กว 1กศ. 1กษ 1กฬ 1กอ 1กฮ
1กฮ. 1ฒญ 1ฒฎ 1ฒฒ 1ฒณ 1ฒต 1ฒถ
1ฒท 1ฒน 1ฒบ 1ฒผ 1ฒพ 2กข 2กค
2กฆ 2กจ 2กฉ 2กฉ. 2กฐ 2กณ 2กต
2กถ 2กท 2กน 2กน. 2กบ 2กผ 2กภ
2กม 2กร 2กล. 2กว 2กษ 2กฬ 3กฆ.
3กจ 3กฎ 3กฎ. 3กฐ 3กถ 3กท 3กธ
3กน. 3กบ 3กภ 3กม. 3กย 3กร 3กส
3กฮ. 4กค 4กฆ 4กง 4กจ 4กฉ 4กช
4กช. 4กฌ 4กฒ. 4กณ 4กด 4กต 4กถ
4กธ 4กบ 4กผ 4กม 4กร. 4กว. 4กส
4กฬ. 4กอ 5กฆ. 5กฉ 5กช 5กฌ 5กฎ
5กฒ 5กณ 5กบ 5กภ 5กม 5กม. 5กร
5กล 5กฮ 6กข 6กค 6กฆ 6กจ 6กฉ
6กช 6กฌ 6กญ 6กฎ 6กฐ 6กฒ 6กด.
6กต 6กถ 6กท 6กธ 6กน 6กบ 6กผ
6กพ 6กภ 6กม 6กล 6กว 6กศ 7กก
7กค 7กฆ 7กฉ 7กช 7กฌ 7กญ 7กญ.
7กฎ 7กฐ 7กฒ 7กณ 7กศ 7กษ 7กฬ
7กฮ 8กก 8กช 8กฌ 8กณ 8กด 8กต
8กถ 8กท 8กธ 8กน 8กบ 8กผ 8กภ
8กม 8กย 8กร 8กล 8กว 8กศ 8กษ
8กส กก กก. กกก. กข กค กต
กท กทม กน กบ กพ. กย กร
กร. กห ขก ขข ขข. ขง ขฉ
ขต ขท ขน ขพ ขม ขย ขร
ขล. ขว ขษ ขห ขอ ฆข ฆค
ฆฆ ฆง ฆจ ฆฉ ฆฉ. ฆช ฆฌ
ฆญ ฆฎ ฆฐ ฆฒ ฆณ ฆด ฆต
ฆถ ฆท ฆธ ฆน ฆบ ฆผ ฆพ
ฆภ ฆม ฆย ฆร ฆล ฆว ฆศ
ฆษ ฆส ฆห ฆห. ฆฬ ฆอ ฆฮ
งข งค งจ งจ. งฉ งต งท
งธ งน งบ งพ งร งล งว
งว. งษ งห จก จข จค จง
จจ จฉ จต จต. จพ จร จว
จษ จห จอ ฉก ฉข ฉค ฉง
ฉจ ฉฉ ฉฉ. ฉฐ ฉฐ. ฉต ฉธ
ฉน ฉบ ฉพ ฉม ฉย ฉร ฉล
ฉว ฉษ ฉอ ชข ชค ชง ชจ
ชฉ ชช ชฎ ชณ ชต ชถ ชธ
ชบ ชผ ชภ ชม ชร ชล ชว
ชศ ชษ. ชส ชห ชฬ ชอ ชฮ
ฌก ฌก. ฌค ฌง ฌจ ฌช ฌฌ
ฌฎ ฌฐ ฌต ฌถ ฌท ฌป ฌพ
ฌฟ ฌภ ฌม ฌย ฌร ฌศ ฌษ
ฌส ฌห ฌฬ ฌอ ฌฮ ญก ญค
ญง ญจ ญช ญฎ ญฒ ญต ญถ
ญน ญบ ญบ. ญผ ญภ ญม ญย
ญร ญศ ญห ญฬ ญฮ ฎก ฎค
ฎง ฎจ ฎฉ ฎช ฎฎ ฎฐ ฎณ
ฎต ฎถ ฎท ฎธ ฎน ฎบ ฎป
ฎผ ฎพ ฎฟ ฎภ ฎม ฎย ฎล
ฎว ฎศ ฎษ ฎฬ ฎอ ฎฮ ฏฏ
ฐก ฐข ฐค ฐจ ฐฉ ฐฐ ฐต
ฐท ฐบ ฐย ฐร ฐล ฐษ ฐอ
ฒก ฒฉ ฒฎ ฒฒ ฒถ ฒบ ฒร
ฒร. ฒศ ฒส ณจ ตฉ ตฎ ตต
ตม ตร ตว ถข ถจ ถถ ถย.
ถฬ ถอ ธข ธค ธจ ธจ. ธฉ
ธต ธธ ธน ธพ ธม ธย ธว
ธษ ธห นกท นข นธ นม นย
นล นอ บพ ปฉ. ปม ปฮ ผท
ผบ พก พข พค พง พจ พฉ
พต พทบ พบ พพ พร พว พษ
พห พฮ ภข ภจ ภฉ ภท ภธ
ภน ภบ ภภ ภม ภย ภล ภศ
ภษ ภอ ภฮ ยฉ ยวว รขจ. รต
รล ลบค ลบร ลม ลลร วก วข
วค วง วจ วฉ วฐ วณ วต
วท วธ วน วบ วม วย วล
วว ววว วศ วษ วห วฬ วฮ
ศก ศข ศง ศจ ศฉ ศช ศฎ
ศฐ ศท ศธ ศน ศม. ศย ศร
ศล. ศว ศศ ศห ศฮ ษก ษข
ษค ษง ษจ ษฉ ษฐ ษณ ษณ.
ษต ษตว ษท ษน ษม ษย ษร
ษล ษษ ษษ. ษห ษฬ ษอ ษฮ
สคฉ สจ สฉฉ สช สฎ สฐ สณ
สต สน สย สร สล สศ สษ
สษ. สส สส. สห สฬ สฬ. สอ
สฮ ฬก ฬค ฬคต ฬง ฬง. ฬจ
ฬท ฬธ ฬม ฬย ฬร ฬล ฬว
ฬษ ฬฬ ฬอ อก อข อค. อจ
อฉ อฉค อต อตส อตอ อท อทอ
อน อย อล อว อษ อษบ อษว
อห ออ ฮก ฮข ฮค ฮง ฮจ
ฮฐ ฮต ฮธ ฮน ฮบ ฮพ ฮภ
ฮม ฮย ฮร ฮล ฮว ฮษ ฮอ
ฮฮ